Περιγραφή

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Αιματολογία-Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων» (εφεξής ΠΜΣ/ΑΟΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 144 τ.Α ́). Το ΠΜΣ/ΑΟΠ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Αιματολογία-Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων» (MSc in Hematology-Oncology of Childhood and Αdolescence).

Σκοπός του ΠΜΣ/ΑΟΠ είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση, μέσω της επιστημονικής διδασκαλίας και έρευνας για την προαγωγή της γνώσης και την απόκτηση δεξιοτήτων σε θέματα έγκαιρης διάγνωσης, θεραπευτικής αντιμετώπισης και ολιστικής προσέγγισης αιματολογικών νοσημάτων και καρκίνου στα παιδιά, τους εφήβους και νεαρούς ενήλικες (μέχρι 21 ετών) με την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος καλύπτουν θεωρία και πράξη

α) έγκαιρης κλινικοεργαστηριακής διάγνωσης με ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιολόγηση των σημείων και συμπτωμάτων που θέτουν την υποψία για αιματολογικό ή νεοπλασματικό νόσημα

β) πολυπαραγοντικής θεραπευτικής αντιμετώπισης των νοσημάτων με σύγχρονα χημειοθεραπευτικά πρωτόκολλα, στοχευμένη θεραπεία, χειρουργική αντιμετώπιση ή και ακτινοθεραπεία και των άμεσων επιπλοκών της θεραπείας

γ) πρόληψη, προγεννητική διάγνωση και συμβουλευτική της οικογένειας

δ) την παρακολούθηση των απώτερων επιπλοκών μέχρι και την ενήλικο ζωή, αντιμετωπίζοντας έγκαιρα θέματα γονιμότητας και καρδιαγγειακών επιπλοκών καθώς και ψυχοκοινωνικής ευεξίας και κοινωνικής επανένταξης.

Το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ/ΑΟΠ εμπίπτει στην Αιματολογία-Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων αλλά περιλαμβάνει πεδία ανοσολογίας, λοιμώξεων ανοσοκατεσταλμένων ασθενών, πρώιμων και απώτερων επιπλοκών όπως καρδιοαναπνευστικές, ενδοκρινολογικές και γονιμότητας, πεδία επίσης επιδημιολογίας, προληπτικής ιατρικής, πρωτοβάθμιας περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής στήριξης.

Το ΠΜΣ/ΑΟΠ απευθύνεται σε επιστήμονες-επαγγελματίες Υγείας (παιδίατρους, γενικούς ιατρούς, παθολόγους, νοσηλευτές, επισκέπτριες υγείας και συναφή πεδία επιστημών υγείας), αποφοίτους Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η διάρκεια των σπουδών για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, προσδιορίζεται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνουν παρακολούθηση μαθημάτων, φροντιστηρίων, σεμιναρίων και εργαστηρίων και το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση και παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

Η δομή και η λειτουργία είναι σχεδιασμένες με τρόπο φιλικό για εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές (κατάλληλες ημέρες και ώρες διδασκαλίας, χρήση τεχνολογίας).

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα πολυμέσων, εργαστήρια με αντίστοιχο εξοπλισμό, βιβλιοθήκη) για τη λειτουργία του ΠΜΣ/ΑΟΠ, είτε η διδασκαλία λαμβάνει χώρα στους χώρους της είτε περιλαμβάνει τη χρήση ηλεκτρονικών πολυμέσων.

Language