Ακαδημαϊκές Υποχρεώσεις και Δικαιώματα ΜΦ

Ακαδημαϊκές Υποχρεώσεις ΜΦ

Η αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με την ίδια βαθμολογική κλίμακα των προ-πτυχιακών σπουδών (κλίμακα 1-10). Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο της βαθμολογίας των επιμέρους μαθημάτων και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, ανάλογα με τον συντελεστή βαρύτητας (ECTS) που αντιστοιχεί σε καθένα από αυτά (σταθμισμένος μέσος όρος).

Η αξιολόγηση της επίδοσης των ΜΦ γίνεται με βαθμολογική κλίμακα η οποία έχει ως εξής:

- Άριστα: από 8,50 έως 10

- Λίαν Καλώς: από 6,50 έως 8,49

- Καλώς: από 5 έως 6,49

Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις οι ΜΦ έχουν το δικαίωμα επανεξέτασης σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του εκάστοτε μαθήματος. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας οι ΜΦ έχουν το δικαίωμα επανεξέτασης, κατόπιν αιτήσεώς τους, από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ με ίδιο ή συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα αντικείμενο. Η επιτροπή επανεξέτασης ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή αυτή αποκλείεται ο διδάσκων του μαθήματος.

Προϋποθέσεις για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής θεωρείται ότι περάτωσε επιτυχώς τις σπουδές του και του απονέμεται ΔΜΣ εφ’ όσον:

Α. Εξεταστεί επιτυχώς στα απαιτούμενα μαθήματα (συνολικά 9 υποχρεωτικά μαθήματα)

Β. Εξεταστεί επιτυχώς στη Μεταπτυχιακή Εργασία

Γ. Ο ελάχιστος αριθμός των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που έχει αποκομίσει να είναι 90

Δ. Έχει ολοκληρώσει τα τρία εξάμηνα σπουδών του ΠΜΣ/ΑΟΠ

Δικαιώματα ΜΦ

Χορήγηση υποτροφιών: Το ΠΜΣ/ΑΟΠ εφόσον το επιτρέπουν τα οικονομικά του προγράμματος, δύναται να προσφέρει μια υποτροφία κάθε χρόνο σε ένα φοιτητή. Η δυνατότητα παροχής υποτροφίας εξετάζεται και ανακοινώνεται στην έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. Τα κριτήρια παροχής είναι κοινωνικά (διαμονή μακριά από τον τόπο διεξαγωγής του ΠΜΣ/ΑΟΠ) και ακαδημαϊκά (σειρά κατάταξης στην αξιολόγηση για ένταξη στο ΠΜΣ/ΑΟΠ ή επίδοση στα μαθήματα του ΠΜΣ/ΑΟΠ).

Αναστολή φοίτησης: Οι εγγραφές των ΜΦ στο Πρό-γραμμα διεξάγονται το Σεπτέμβρη. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους προσωρινή αναστολή της φοίτησης κατά την παρακολούθηση των μαθημάτων ή κατά την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργα-σίας, που δεν υπερβαίνει τα δύο (2)συνεχόμενα εξάμηνα. Η αναστολή χορηγείται μετά από εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της Συνέλευσης.

Μερική φοίτηση: Κατά τη διάρκεια των σπουδών προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους και για εξαιρετικές περιπτώσεις για μη εργαζόμενους φοιτητές, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της διάρκειας φοίτησης του ΠΜΣ/ΑΟΠ.

Παράταση σπουδών: Παράταση σπουδών μπορεί να δοθεί για ένα εξάμηνο για λόγους υγείας ή σε σοβαρές αντικειμενικές δυσκολίες στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας

.Διαγραφή φοίτησης: Προβλέπεται με απόφαση Συνέλευσης εφόσον έχει παρέλθει η κανονική διάρκεια σπουδών και ο ΜΦ δεν έχει περάσει μαθήματα ή για δεοντολογικούς λόγους.