Κριτήρια Αποδοχής

Στο ΠΜΣ/ΑΟΠ γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας και Τμημάτων συναφών Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ (π.χ. Ιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών πεδίων των Επιστημών της Υγείας) της ημεδαπής καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους 20 φοιτητές ανά έτος. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π καθώς και Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, κατόπιν αιτήσεώς τους, όχι πάνω από ένας κατ’ έτος και με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34, παρ 8 του ν. 4485/2017.

Προϋπόθεση εγγραφής αποτελεί η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΑΤΕΙ της Ελλάδας ή αντίστοιχου/ισότιμου τίτλου AEI του Εξωτερικού. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές αλλά πρόκειται να τις ολοκληρώσουν πριν την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα (Σεπτέμβριος κάθε έτους).

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:

1.Αίτηση συμμετοχής: στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr και τα παρακάτω πιστοποιητικά ή αρχεία

2.Για πτυχιούχους:

   2.1.Αντίγραφο Πτυχίου 

   2.2.Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων

 

Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού

Επιπρόσθετα καλούνται να υποβάλλουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης που έχει κατατεθεί στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 7 του Ν. 4485/2017,Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ)

Για τελειόφοιτους

Υποβολή Πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και Βεβαίωση περάτωσης σπουδών(εφόσον υπάρχει)

3. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες.

4. Έκθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1 σελίδα) σχετική με τους λόγους εκπόνησης μεταπτυχιακών σπουδών

5.Πλήρες βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, την διδακτική/επαγγελματική εμπειρία, την επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου

6. Δύο (2) συστατικές επιστολές οι οποίες θα σταλούν απ’ ευθείας στη γραμματεία από τους συντάκτες και όχι από τους υποψηφίους

7. Φωτογραφία

Για τα σαρωμένα πιστοποιητικά και τα αρχεία

Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf

Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου = 2MB

Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων = 20MB

Για τη Φωτογραφία

Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpeg

Μέγιστο Μέγεθος: 2MB

Διαστάσεις: 200px x 200px

Για τις Συστατικές Επιστολές

Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν με e-mail και πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις. Η αποστολή του e-mail θα πρέπει:

1. να γίνει από τον συντάκτη της συστατικής στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με την ένδειξη «Συστατική για τον/την υποψήφιο/α κ. (ΕΠΩΝΥΜΟ) τουΠΜΣ «ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ»

2. να γίνει μέχρι καί τις 3Ιουνίου20193. να γίνει από διεύθυνση e-mail του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης, διαφορετικά από την προσωπική διεύθυνση e-mail τουσυντάκτη

4. να περιλαμβάνει την ιδιότητα και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη

 
 

Κριτήρια Αξιολόγησης Υποψηφίων και Διαδικασία Επιλογής

Οι υποψήφιοι επιλέγονται με κριτήρια που περιλαμβάνουν α) βαθμό πτυχίου, β) βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το αντικείμενο του Προγράμματος, γ) ερευνητική δραστηριότητα, δ) αξιολόγηση συστατικών επιστολών, ε) επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες και στ) αποτελέσματα συνέντευξης η οποία αποβλέπει στη διαπίστωση του ενδιαφέροντος και του κινήτρου του υποψηφίου γιατο Πρόγραμμα και της γενικής κατάρτισης και επιστημονικής επάρκειάς του.

Τέλη Φοίτησης και Υποτροφίες

Το Πρόγραμμα δεν προβλέπει τέλη φοίτησης ή υποτροφίες. Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διεκδικήσουν ανταγωνιστική χρηματοδότηση των μεταπτυχιακών τους σπουδών είτε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης είτε από διάφορα Ιδρύματα και Ερευνητικά Ινστιτούτα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η επιλογή των ΜΦ ολοκληρώνεται με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής, η οποία συνεκτιμώντας τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στην προκήρυξη καταρτίζει τον πίνακα των επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων ΜΦ βάσει σειράς κατάταξης. Ένσταση κατά του συγκεκριμένου πίνακα μπορεί να γίνει μέσα σε 7 ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσής του. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη και συγκεκριμένη, μετά από εισήγηση της ΣΕ του ΠΜΣ/ΑΟΠ κρίνεται τελεσίδικα από τη Συνέλευση του Τμήματος η οποία επικυρώνει και τους τελικούς πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων.

Σε περίπτωση που ΜΦ, αν και έχει επιλεγεί, δεν εγγράφεται στο ΠΜΣ/ΑΟΠ, η θέση του καλύπτεται από τους τυχόν επιλαχόντες ΜΦ σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους. Ωστόσο, για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος η έναρξη παρακολούθησης δεν είναι εφικτή μετά από τις 2 πρώτες εβδομάδες από την έναρξη των μαθημάτων του προγράμματος - στην περίπτωση αυτή η θέση μένει κενή.

Διαδικασία εγγραφής - αναστολή φοίτησης. Οι εγγραφές των ΜΦ στο Πρόγραμμα διεξάγονται το Σεπτέμβρη. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους αναστολής της φοίτησης κατά την παρακολούθηση των μαθημάτων ή κατά την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας. Η αναστολή χορηγείται μετά από εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της Συνέλευσης, και δεν μπορεί να έχει διάρκεια μεγαλύτερη των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων.